Centropygi

 

 

 

     Apolemichthys trimaculatus

 

 

 

     Apolemichthys xanthopunctatus

 

 

 

     Apolemichthys xanthurus

 

 

 

     Centropyge acanthops

 

 

 

     Centropyge argi

 

 

 

     Centropyge aurantius

 

 

 

     Centropyge aurantonotus

 

 

 

     Centropyge bicolor

 

 

 

     Centropyge bispinosus

 

 

 

     Centropyge eibli

 

 

 

     Centropyge flavicauda

 

 

 

     Centropyge flavissimus

 

 

     Centropyge interruptus

 

 

 

     Centropyge loriculus

 

 

 

     Centropyge multicolor

 

 

 

     Centropyge multifasciatus

 

 

 

     Centropyge multispinis

 

 

 

     Centropyge nox

 

 

 

     Centropyge potteri

 

 

 

     Centropyge tibicen

 

 

 

     Centropyge vroliki

 

  

     Chaetodontoplus

     caeruleopunctatus

 

 

 

     Chaetodontoplus melanosoma

 

 

 

     Chaetodontoplus mesoleucus

 

 

 

     Euxiphipops sexstriatus

 

 

 

     Genicanthus bellus

 

 

 

     Genicanthus lamarck

 

 

 

     Genicanthus melanospilos

 

 

 

     Holacanthus bermudensis

 

 

 

     Holacanthus ciliaris

 

 

 

      Holacanthus clarionensis

 

 

 

     Holacanthus passer

 

 

 

     Holacanthus tricolor

 

 

 

     Pomacanthus annularis

 

 

 

     Pomacanthus imperator juvenile

 

 

 

     Pomacanthus imperator

 

  

 

     Pomacanthus navarchus

 

 

 

     Pomacanthus paru

 

 

 

     Pomacanthus semicirculatus

 

 

 

     Pomacanthus xanthometopon

 

 

 

     Pomacenthus sexstriatus

 

 

 

     Pygoplites diacanthus

Powrót do głównego katalogu - tutaj.